Week 49

30.11.2015

1.6 

7:45 Inka Colin

15-15:45 k2,k3 Colin, Kasperi Helen

15:30-16:30 Hakim Ville

15:45-16 Tiitu Helen

15:45-16;45 k1 Colin

16:30-17:15 Niirala schol off ice k2,k3 Helen

17:15-18:00 Niirala school off ice k1 Helen

 

2.6

8:15 Sport Academy Helen

15-15:45 k1 Colin

15:45-16:35 k2 Open, k3,k4 Helen

16:45-17:30 k2,k3 off ice Helen

 

3.6

15-15:50 k1 Helen

15-15:20 Hakim Colin

15:20-15:40 Ann-Marie, Siiri Colin

15:40-16 Inka Colin

16-16-16:45 k2,k3 Colin, k4, figure skating school Helen

19:35 SM Ice Colin

 

4.6

8:15 Sport Academy Helen

20:45-21:30 k1,k2 Colin

 

5.6 

11-12 T k2,k3 Colin, k1 Open

19:45-20:30 Adults Colin Niirala, k1,k2 Open

 

6.6

9:30-10:30

k1,k2,k3 Open T